REGULAMIN CYKLU IMPREZ „Auto Świat 4X4 FAMILY ADVENTURE 2015” (dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne.

a. Cykl imprez turystyczno-rekreacyjnych „Auto Świat 4x4 Family Adventure” (zwany dalej „Cyklem imprez” lub

osobno „Impreza”) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

Green Mind Krzysztof Brus ul. Rudnicka 28 20-140 Lublin  nip 946-115-58-28 właściciela domeny DriveLab.pl

Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Cyklu Imprez.

- pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora lub spółek zależnych od Organizatora,

- innych osób, które brały udział w organizowaniu Cyklu Imprez,

- osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a. i b. powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.

2. Termin i lokalizacja Cyklu Imprez

Cykl Imprez jest organizowany przez Organizatora w następujących terminach i lokalizacjach:

13-15 Maj – Ziemia łódzka –

10-12 Czerwiec – Pałuki

09-11 Wrzesień – Jura Krakowsko Częstochowska

07-09 Październik – Dolny Śląsk

3. Zgłoszenie udziału w Imprezie.

a. Aby wziąć udział w dowolnej Imprezie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.4x4familyadventure.pl

b. Uczestnik może zgłosić udział w dowolnie wybranych Imprezach z Cyklu.

c. Uczestnik biorący udział w Imprezach musi być jednocześnie kierowcą pojazdu, który bierze udział w Imprezie.

d. Po wysłaniu formularza, Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące wpłaty wpisowego. Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Uczestnik zobowiązuje się do wzięcia udziału w Imprezie. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Płatność za udział w Imprezie musi nastąpić do 7 dni roboczych od momentu przesłania zgłoszenia. Organizator uznaje zgłoszenie za przyjęte z chwilą wpływu wpisowego na konto i przesyła pocztą elektroniczną potwierdzenie zgłoszenia.

e. Warunkiem dopuszczenia do startu jest dokonanie pełnej płatności wpisowego, przestrzeganie regulaminu i komunikatów, obecność na wszystkich odprawach minimum jednego członka załogi, umieszczenia reklam sponsorów dostarczonych przez Organizatora. Organizator nie dopuszcza na samochodach reklamy będącej w mniemaniu Organizatora konkurencyjną wobec Organizatora oraz Partnerów i Sponsorów Cyklu Imprez.

f. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia, jeżeli liczba zgłoszonych załóg na jedną Imprezę przekroczy 50. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłaty wpisowego.

4. Rezygnacja z uczestnictwa w Imprezie.

Uczestnik może przed rozpoczęciem Imprezy w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie – rezygnacja wyłącznie w formie pisemnej. Jeśli rezygnacja nastąpi do 21 dni przed Imprezą, Organizator zwróci uczestnikowi 100% wpłaconej przez uczestnika kwoty. Jeśli rezygnacja nastąpi pomiędzy 20 a 14 dniem przed Imprezą, Organizator zwróci uczestnikowi 70% wpłaconej kwoty. Jeśli rezygnacja nastąpi pomiędzy 13 a 3 dniem przed Imprezą, Organizator zwróci Uczestnikowi 10% wpłaconej kwoty.

5. Wykluczenie i odwołanie.

a. Organizator może wykluczyć Uczestnika Imprezy przed jej rozpoczęciem lub w czasie jej trwania, jeśli Uczestnik zachowuje się wbrew regulaminowi lub zakłóca porządek Imprezy i mimo dawanych ostrzeżeń nie poprawia swojego zachowania.

b. Organizator może odwołać Imprezę, jeśli jest zagrożona nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi nieprzewidzianą siłą wyższą. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestników a związane z odwołaną Imprezą.

6. Odpowiedzialność.

a. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane oraz poniesione przez Uczestników Imprezy lub osoby im towarzyszące oraz ich następstwa (np. koszty leczenia).

b. Organizator nie ponosi  żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestnika Imprezy.

c. Uczestnik bierze udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdza stosownym oświadczeniem.

7. Opłaty.

a. Wpisowe. Ustala się następujące kwoty wpisowego.

Ceny wpisowego (jedna impreza/jedna osoba):

Osoba dorosła / dziecko powyżej 12 lat - 275 zł

Dziecko 4 – 12 lat - 175 zł

b. Uczestnictwo osoby.

W ramach wpisowego uczestnicy 4x4 FA otrzymają:

- możliwość uczestnictwa w 4x4 FA,

- możliwość uczestnictwa w konkursach i zabawach,

- możliwość uczestnictwa  najmłodszych Uczestników w grach i zabawach pod opieką wykwalifikowanych opiekunów,

- obiadokolację w sobotę,

- możliwość uczestnictwa w sobotniej imprezie integracyjnej (ognisko/grill) z wyłączeniem

napojów alkoholowych,

- gadżety pamiątkowe,

- możliwość walki o cenne nagrody,

- opiekę przewodników.

Koszt pobytu, noclegu i śniadań Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

d. Ceny pobytu z noclegiem wraz z kontaktem do bazy noclegowej każdorazowo dostępne będą na stronie internetowej Organizatora.

8. Pojazdy.

Aby wziąć udział w Imprezie, należy posiadać samochód 4x4 dowolnej marki i klasy. Pojazd Uczestnika biorący udział w Imprezie musi posiadać ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC i NW

9. Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Imprez, a w szczególności w celu wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą 3 przedstawiciele Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10. Przebieg Imprez.

a. Każda z imprez będzie miała następujący plan ramowy:

Otwarcie biura imprezy

Ognisko dla uczestników

Śniadanie ( po stronie uczestnika )

Wyjazd w trasę/Udział w konkurencjach/Powrót

Kuchnia polowa na trasie

Impreza integracyjna przy ognisku/grillu jedzenie z ogniska lub grilla

Śniadanie ( po stronie uczestnika)

Odprawa zawodników Wyjazd w trasę/Udział w konkurencjach/Powrót

Zakończenie Imprezy i ogłoszenie wyników, rozdanie nagród.

c. Zwycięzcą Imprezy jest Uczestnik, który zdobył największą liczbę punktów w klasyfikacji Imprezy.

11. Postanowienia końcowe.

a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Zwycięzcy Imprez spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie Cyklu Imprez, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu Cyklu Imprez lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Imprez i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania Nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do Nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.

b. Dane osobowe Uczestników Imprez są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Imprez, w tym wyłonienia zwycięzców Imprez, wydania nagród, rozliczenia należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Administratorem danych osobowych Uczestników Imprez jest  – Media Impact Polska Sp. Z o.o. Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.

c. Wszelkie reklamacje związane z Imprezą należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Imprezą najpóźniej do 7 dni od daty zakończenia Imprezy, w związku z którą składana jest reklamacja. Reklamacje związane z Imprezą rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

d. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Cyklu Imprez, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania providerów usług internetowych a w szczególności niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie przez Uczestników zobowiązań określonych w niniejszym regulaminie spowodowane takim działaniem lub zaniechaniem.

f. Zgłaszając swój udział w Imprezie i biorąc w nim udział uczestnik podporządkowuje się

postanowieniom niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.

g. Postanowienia niniejszego regulaminu Cyklu Imprez są wyłączną podstawą prowadzenia Imprez, a ich

wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

h. Niniejszy regulamin Cyklu Imprez jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, a także listownie, po przesłaniu przez uczestnika zaadresowanej zwrotnie koperty wraz z uiszczoną opłatą pocztową i. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Cyklu Imprez, w tym treści niniejszego regulaminu Cyklu Imprez w trakcie trwania Cyklu Imprez.